flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
спільним наказом в.о.голови Богородчанського районного суду
Івано-Франківської області та керівника апарату суду
від 07 червня 2011 року № 02-04/100
 
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Богородчанському районному суді Івано-Франківської області
 
1. Загальні положення
 
1.1.         Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Богородчанському районному суді Івано-Франківської області (далі – районний суд) відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI.
1.2.         Визначення понять:
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні районного суду;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районним судом повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні районного суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.3.         Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та інших Кодексів України..

1.4.         Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у районному суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5.       В районному суді визначено відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні районного суду (далі – відповідальна особа),  завданням якої є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Богородчанського районного суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність районного суду забезпечується шляхом:

         1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: на офіційному веб-сайті районного суду у складі веб-порталу "Судова влада України";
   
1)    на інформаційних стендах у приміщенні районного суду;
 2)    присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у районному суді;

 3)    надання інформації за запитами на інформацію.

 2.2. Інформація про діяльність районного суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність районного суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.
Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у районному суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном працівниками апарату суду.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність районного суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5. Надання публічної інформації про діяльність районного суду запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті районного суду та інформаційних стендах районного суду забезпечують відповідальні особи.
3. Надання публічної інформації про діяльність районного суду

Розміщенню на офіційному веб-сайті Богородчанського районного суду підлягають:

1)    інформація про районний суд і його діяльність:
       місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону відповідальної особи;
       прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови суду ( в.о.голови суду ),  керівника апарату районного суду та його заступника;
       розклад роботи та графік прийому громадян у районному суді;
       наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;
       порядок звернення до районного суду учасників судового процесу;
2)    правила внутрішнього трудового розпорядку ;
3)    звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
4)      інші відомості про діяльність районного суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення районного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень".

3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:
1)    дані про порядок роботи районного суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності районного суду;
2)    відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в районному суді;
3)    реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4)    зразок відповідної форми запиту на інформацію;
5)    порядок оскарження судових рішень;
6)    інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність районного суду.
3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у районного суду, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.
3.7. Запитувач має право звернутися до районного суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в відповідальних осіб суду або роздрукувати на офіційному веб-сайті районного суду (додатки 2, 3 до цього Положення).
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа районного суду.
3.8. Інформація для оприлюднення на веб-сайті суду погоджується із головою суду.
3.9.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.
4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

4.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
У разі недотримання зазначених вимог, суд має право відмовити в задоволенні запиту.

4.4. Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в суді на відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації.

4.5. Усі запити на інформацію, що надійшли до суду мають централізовано реєструватися в день їх надходження в реєстраційно-контрольних картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом.

Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації в реєстраційно-контрольних картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах.

4.6. Для реєстрації запитів на інформацію на верхньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

4.7. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до суду, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: М-156. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

4.8. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки, журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

Повторними вважаються запити, у яких:
- оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до суду;
- повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась;
- не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит;
- звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.
Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд суду, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: М-156/1, М-156/2, М-156/3.

4.9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.10. Відповідальна особа має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.11. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від інших працівників суду. У такому випадку працівники суду повинні надати додаткову інформацію до відповідальної особи не пізніше двох днів з моменту її витребування.

4.12. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.13. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.14. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;
- строк, у який буде задоволено запит;
- підпис.

4.15. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір    фактичних витрат визначається судом на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо судом не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.16. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

5. Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності суду

 5.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- якщо не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

5.2. Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.

5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи можуть бути оскаржені до голови суду або суду.

5.5. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;
- надання недостовірної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;
- інші рішення, дії чи бездіяльність суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит;

- ненадання інформації на запит;

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

- неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

- нездійснення реєстрації документів;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

5.9. Посадові та службові особи суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

Додаток 1

 

ПЕРЕЛІК

 відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

 а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 1.     Не належать до публічної інформації Богородчанського районного  суду (далі – районний суд):

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;
 – інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

       внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районного суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

       інформація, що міститься в матеріалах судових справ.
2.                Публічною інформацією з обмеженим доступом районного суду є:

 1)    конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2)    таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.
3)    службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".
 
Додаток 2
 
Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
 
 
Богородчанський районний суд
Івано-Франківської області
вул. Шевченка, 68 смт.Богородчани,
77701
______________________________
______________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
який(яка) мешкає за адресою:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел. _________; е-mail:___________
 
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
 
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" прошу надати мені наступну інформацію:
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:
_____________________________________________________________
 
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
                                                                                     (підпис)
 
______________ 20__ року                    _________                    ________________
 

 

       (дата)                                                                      (підпис)                                                  ( ініціали, прізвище)

 

  

 

Додаток  3

 

 
Форма письмового запиту на інформацію
(для юридичних осіб, об"єднань громадян)
 
Богородчанський районний суд
Івано-Франківської області
вул. Шевченка, 68 смт.Богородчани,
77701
 
______________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)
______________________________
______________________________
(адреса місця розташування)
______________________________
тел. _________; е-mail___________
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
 
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України  "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" прошу надати таку інформацію:
 
___________________________________________________________
 
 
Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:
___________________________________________________________
Ознайомлен(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________
                                                                                                                                      (підпис представника юридичної особи)  
 
______________ 20__ року                    _________                    ________________
 

 

 (дата)                                                                              (підпис)                                                 (ініціали, прізвище)